☰ PRODUKTY
Uwaga!!!

Firma będzie zamknięta od 29.04 do 05.05.
Prosimy o kontakt przed lub po tym okresie.
Przepraszamy i życzymy udanej majówki.

Nowe ceny za procesy galwaniczne :

Złocenie 2.00 pln do grama

Rodowanie 2.50 pln do gramaProcesy Galwaniczne odbywają się w dniach

Środa - srebrzenie - złocenie

Piątek - srebrzenie - rodowanie

RegulaminRegulamin Sklepu Internetowego


 

§1

Warunki Ogólne

Właścicielem sklepu internetowego silverina.pl jest firma Silverina S.C. Agnieszka Biskup Adrian Biskup z siedzibą w Częstochowie, ul. Legionów 90; zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem , NIP 573-26-13-590, REGON 241339424 , zwana dalej "Silverina." lub "sklepem internetowym".
 
§2

Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą
 
§3

Oferty i cenniki znajdujące się na stronie internetowej sklepu internetowego „silverina.pl” nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 
§4

Zamówienie złożone w sklepie internetowym nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.
 
§5

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem elektronicznym: https://silverina.pl. Szczegółowy spis produktów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu. Podane tam ceny są cenami netto i nie zawierają podatku od towarów i usług. Ceną wiążącą dla Kupującego i Silveriny jest cena widoczna na stronie internetowej w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia na dany produkt znajdujący się w tej chwili w magazynie.

§6

Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracji konta internetowego znajdującego się na stronie sklepu internetowego.
 
§7

Anulowanie Zamówienia

Silverina może anulować zamówienie, jeżeli:
 a. Kupujący jako formę płatności wybrał  przedpłate, a kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie sklepu internetowego do 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Kupującego numeru konta, na które ma on wpłacić należność.
 b. w wyniku zachowania Kupującego, w szczególności przyjmującego postać zachowania obelżywego lub innego uwłaczającego, nie jest możliwa wymiana korespondencji niezbędna do przeprowadzenia procedury realizacji zamówienia do końca,
 c. Kupujący przeprowadził w ciągu ostatnich 6 miesięcy co najmniej 3 transakcji, które następnie zostały anulowane, nieodebrane lub co do której Klient odstąpił podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 
§8

Dane Osobowe

Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym na stronie silverina.pl są przetwarzane przez Silverine w celach realizacji zamówienia (umowy sprzedaży) oraz w celach marketingowo-promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
Klient/opiniodawca wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez właściciela strony wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w serwisie, a w szczególności opinii, wypowiedzi i materiałów.
 
§9

Przesyłki

1. Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej wykonującej odpłatnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz sklepu internetowego silverina.pl przewóz towarów do Klientów.
2. Zakupiony towar jest dostarczany na adres dostawy wskazany przez Kupującego. Dostawa towaru następuje w ciągu 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.
3. Za wszelkie braki jakościowe lub ilościowe towaru powstałe w wyniku transportu kurierskiego odpowiadają firmy kurierskie
4. Nie zastrzegamy godziny doręczenia towaru.


§10

Odbiory osobiste

1. Odbiór osobisty zamówionych towarów jest możliwy w siedzibie firmy Częstochowa ul. Legionów 90 w wyznaczonych dniach i godzinach pracy, dopiero po uzyskaniu przez Kupującego wiadomości o przygotowaniu towaru do odbioru.
2. Odebrany towar należy sprawdzić w obecności sprzedawcy, w przeciwnym razie reklamacje dotyczące ewentualnych uszkodzeń towaru lub braków nie będą uwzględniane.
 

§11

1. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Kupujący ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę.
2. W przypadku gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby i/lub taśmy zabezpieczające, bądź sam towar, jak też jeżeli otrzymany produkt jest niekompletny, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki; powinien także sporządzić w obecności kuriera protokół szkody, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę doręczenia.
3. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 powyżej Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta sklepu internetowego celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
4. Silverina zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwracanego towaru obarczonego brakami jakościowymi lub ilościowymi, powstałymi po przekazaniu towaru Kupującemu.
 

§12

1. Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane jest automatycznie pocztą elektroniczną.
2. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przyjmuje się, że zamówienie zostało anulowane.


§13


W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

  1. wyboru zamawianych towarów,

  2. wyboru adresu dostawy

  3. wyboru sposobu płatności.

 
§14


W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni licząc od daty zamówienia i zwróci wpłacone pieniądze o ile były one wpłacone przez klienta. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

  1. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

  2. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

§15

1. Mimo dołożenia wszelkich starań firma Silverina nie gwarantuje, że widniejące na stronie internetowej sklepu zdjęcia prezentujące oferowane produkty nie zawierają odstępstw od rzeczywistego wyglądu towaru.
2. Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym wyglądem produktu nie może być podstawą roszczeń Kupującego opisanych w § 23 Regulaminu.
 
§16

Wszystkie wymienione na stronie sklepu internetowego produkty, nazwy oraz znaki towarowe są użyte w celach identyfikacji określonego produktu i są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 
§17

W przypadku nieotrzymania zamówionego produktu po upływie 21 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji, Kupujący może anulować zamówienie.
 
§18

Anulowanie zamówienia przez Kupującego może nastąpić drogą pisemną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§19

Dowodem sprzedaży w sklepie internetowym jest faktura VAT. Do każdego zamówienia wystawiany jest jeden dokument sprzedaży, dołączony do wysyłanego towaru.

§20
Niezgodność Towaru z Umową

1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r., Silverina odpowiada przed Kupującym za niezgodność towaru z umową na warunkach określonych w w/w ustawie.
2. W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący powinien złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres firmy.
 
§21

1. Silverina ustosunkowuje się do żądania Kupującego niezwłocznie.
2. Jeżeli rozstrzygnięcie zasadności żądania Kupującego będzie wymagało dodatkowych ekspertyz technicznych, Silverina udzieli odpowiedzi na pismo Kupującego w terminie do 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Kupującego reklamowanego produktu wraz ze wspomnianym pismem.
3. Kupujący wyraża zgodę, aby wszelka korespondencja dot. zakupionego towaru, w tym w szczególności korespondencja dot. ewentualnej niezgodności towaru z umową była przesyłana na adres e-mail Kupującego wskazany podczas rejestracji. Wysłanie poczty e-mail na adres, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się za skuteczne doręczenie w momencie wprowadzenia wiadomości do sieci (np. Internet).
 
§22

Jeżeli żądanie Kupującego było bezzasadne, koszty dostawy ponosi Kupujący.

 
§23
Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

2. Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek). Pozostałe towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres firmy

4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

6. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 (siedmiu) dni


§24

1. W przypadku zwrotu towaru opisanego w § 20 Regulaminu firma Silverina gwarantuje zwrot kwoty równej wartości zamówienia po odjęciu kosztów transportu lub przekazania zapłaty za pobraniem.
2. Zwracana kwota zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. Wpłata zostanie dokonana w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez BOK wiadomości elektronicznej z numerem rachunku bankowego Kupującego.
 
§25
Anulowanie i zwrot

1. W przypadku anulowania zamówienia, jeżeli kwota należna została już wpłacona na konto sklepu internetowego, firma Silverina zwraca ją Kupującemu.
2. Należność zostanie przelana na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Wpłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez BOK wiadomości elektronicznej z numerem rachunku bankowego Kupującego.
 
§26

Zwroty należności za transakcje dokonane przelewem oraz płatne gotówką będą regulowane przez firmę Silverina za pomocą przelewu na konto wskazane przez Kupującego.
 
§27

1. Użytkownik rejestrujący się w sklepie internetowym silverina.pl, w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie przesyłek o charakterze reklamowym, będzie otrzymywał mailing na konto podane przy rejestracji.
2. Użytkownik, który uprzednio wyraził zgodę, o której mowa w ust. 1 powyżej może anulować swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§28

1. Kupujący zakładając konto w sklepie internetowym silverina.pl oraz dokonując w nim zakupów akceptuje jednocześnie powyższy Regulamin.
2. Założenie konta w sklepie internetowym, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie materiałów reklamowych (newsletter). Rezygnacji z otrzymywania materiałów reklamowych należy dokonać poprzez wybranie właściwego linku, znajdującego sie w mailu, lub poprzez konto użytkowanika (zakładka ustawienia)

§29

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2014r.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie silverina.pl
  Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.